Säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Kuvataidepsykoterapia (SKTPT) ry – Bildkonstpsykoterapi i Finland (BKBTF) rf ja kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidepsykoterapiaa ja kuvataideterapiaa hoitomuotoina. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kuvataidepsykoterapian ja kuvataideterapian koulutusohjelmia ja -tilaisuuksia, edistää alan tutkimusta, toimittaa julkaisuja, tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille. Yhdistys voi keskuudestaan muodostaa kuvataidepsykoterapian ja kuvataideterapian erityiskysymyksiä käsitteleviä jaostoja. Tällöin yhdistys nimeää toimikunnan hoitamaan jaoston asoita.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen tai Suomessa rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua myös henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, jos kaksi jäsentä tekee siitä johtokunnalle esityksen ja se saa johtokunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistön. Tällaisia jäseniä saa yhdistyksessä kulloinkin olla enintään kolmasosa yhdistyksen koko jäsenluvusta. Jäsenellä, joka ei ole Suomen kansalainen, on yhdistyksen kokouksessa puhe- vaan ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi/-puheenjohtajaksi yhdistys voi kutsua koti- tai ulkomaisen tiedemiehen tai muun henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen/-puheenjohtaja valitaan edellisessä kohdassa säädetyllä tavalla.

Jäsen suorittaa vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Johtokunta voi kuitenkin harkintansa mukaan vapauttaa jäsenen sairauden tai muun sellaisen syyn perusteella jäsenmaksusta määräajaksi tai ainiaaksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.

Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on kaksi tai kolme jäsentä erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta päättää varainhoitajan sekä muiden tarvittavien toimihenkilöiden tehtävien hoitamisesta. Johtokunta perustaa muut tarvittavat jaostot ja nimeää myös niiden asioita hoitavat toimikunnat.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kahden johtokunnan jäsenen vaatiessa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on paikalla. Johtokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Johtokunnan tehtävänä on:
1. Edustaa yhdistystä ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat, tehdä tarvittaessa esityksiä, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.
2. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistykselle edullisimmalla tavalla.
3. Hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa.
4. Kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
5. Huolehtia sihteerin ja varainhoitajan vaihtuessa heidän hallussaan olleen yhdistyksen omaisuuden tarkastuksesta.

Johtokunta on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi yhdessä.

Johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta vuosikokousta lukuun ottamatta yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta, hoitaa arkistoa, jäsenmatrikkelia ja yhdistyksen asioita johtokunnan antamien määräysten mukaan.
Varainhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta, kirjanpidon ja laatii tilinpäätöksen. Johtokunta voi päättää, että yksityinen tilitoimisto hoitaa osan tai kaikki varainhoitajan tehtävät.

10§

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta niin usein kuin johtokunta näkee tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Kokouksista annetaan jäsenille tieto kirjeellä tai sähköpostitse, vuosikokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen, muista yhdistyksen kokouksista vähintään viikkoa ennen sen pitämistä. Samalla tavalla toimitetaan jäsenille muut tiedonannot.

11§

Paitsi näissä säännöissä erityisesti mainituissa tapauksissa ratkaisee äänestyksessä yksinkertainen enemmistö. Äänten käydessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12§

Yhdistyksen tilikausi kestää tammikuun 1 päivästä joulukuun 31. päivään. Johtokunnan tilikertomus on jätettävä ennen tammikuun 31. päivää toiminnantarkastajalle/tilintarkastusyhteisölle, jonka on palautettava se lausuntoineen takaisin johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

13§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
  • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajain/tilintarkastusyhteisön lausunto tilivuodelta.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
  • Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä johtokunnan jäsenten sekä mahdollisten erityisten toimihenkilöiden palkkiot kuluvalle vuodelle, esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle näiden sääntöjen 6§ edellyttämällä tavalla,
  • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa tai vaihtoehtoisesti yksi tilintarkastusyhteisö.
  • Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu.

14§

Yhdistyksen kokouksessa älköön jäsen ottako osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa; älköön myöskään johtokunnan jäsen ottako osaa tilintarkastajain vaaliin.

15§

Muutoksia näihin sääntöihin saadaan tehdä, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokouksen alkua voidakseen tulla siinä kokouksessa käsiteltäväksi. Sama koskee myös yhdistyksen purkamista.

16§

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen hallussa olevat jäljelle jääneet varat, sitten kun velat on maksettu, Suomen Mielenterveysseura ry:lle (Mentalhygieniska Föreningen i Finland rf), mikäli mahdollista käytettäväksi samojen tarkoitusten edistämiseksi, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

17§

Muissa kohdin noudattakoon voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.